Exklusiv

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

Ansvarsfriskrivning

Den Titan Casino webbplats (”Webbplatsen”) är en online-information som tillhandahålls av Titan Casino (”Titan Casino”), under förutsättning att du uppfyller de villkor som anges nedan. LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Genom att besöka eller använda webbplatsen ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN NEDAN. OM DU INTE VILL ATT FÖLJA DESSA VILLKOR FÅR DU INTE komma åt eller använda webbplatsen. Titan Casino kan ändra detta avtal när som helst och sådana modifieringar gäller omedelbart vid utstationering av den modifierade AVTAL OM WEBBPLATSEN. DU ACCEPTERAR att se över avtalet jämna mellanrum för att vara medveten om sådana ändringar och din fortsatta åtkomst eller användning av WEBBPLATSEN anses DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV ÄNDRAD AVTAL.

1. Upphovsrätt, licenser och Idea inlagor.

Hela innehållet på webbplatsen är skyddade av internationell upphovsrätt och varumärkeslagar. Ägaren av upphovsrätten och varumärken Titan Casino, dess dotterbolag eller andra tredjepartslicensgivare. DU FÅR INTE ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera, PÅ NÅGOT SÄTT, materialet på WEBBPLATSEN, inklusive text, grafik, kod och / eller mjukvara. Du kan skriva ut och ladda ner delar av material från olika delar av webbplatsen enbart för ditt eget icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller äganderätt från material. Du samtycker till att bevilja Titan Casino en icke-exklusiv, royalty-fri, global, evig licens med rätt att bevilja underlicenser, att reproducera, distribuera, överföra, skapa härledda verk av, offentligt visa och offentligt utföra material och annan information (inklusive, utan begränsning, idéer som finns däri för nya eller förbättrade produkter och tjänster) som du skickar till någon allmän delar av Webbplatsen (t.ex. anslagstavlor, forum och nyhetsgrupper) eller via e-post till Titan Casino med alla medel och i alla medier nu kända eller hädanefter utvecklas. Du ger också Titan Casino rätten att använda ditt namn i samband med de inlämnade material och annan information samt i samband med all reklam, marknadsföring och reklammaterial rörande dem. Du samtycker till att du har ingen regressrätt mot Titan Casino för eventuella påstådda eller verkliga intrång eller missbruk av någon äganderätt i din kommunikation till Titan Casino.

VARUMÄRKEN.

Publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som nämns häri eller på webbplatsen är de exklusiva varumärken eller servicemärken Titan Casino. Andra produkt-och företagsnamn som nämns på webbplatsen kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2. Användning av webbplatsen.

Du förstår att, med undantag för information, produkter eller tjänster som är klart identifierade som får leveranser från Titan Casino går Titan Casino inte fungerar, kontrollera eller godkänna någon information, produkter eller tjänster på Internet på något sätt. Med undantag för Titan Casino identifierade information, produkter eller tjänster, all information, produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen eller på Internet i allmänhet erbjuds av tredje part, som inte är anknutna till Titan Casino en. Du förstår också att Titan Casino kan inte och garanterar inte eller garanterar att filer tillgängliga för nedladdning via webbplatsen är fri från virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som manifestera smitta eller destruktiva egenskaper. Du ansvarar för att genomföra tillräckliga rutiner och kontroller för att uppfylla dina specifika krav för noggrannhet av indata och utdata, och för att bibehålla ett sätt utanför webbplatsen för återuppbyggnaden av förlorade data.

DU TAR FULLT ANSVAR OCH RISK FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET. Titan Casino GER SIDAN och relaterad information ”AS IS” och inte gör någon uttrycklig eller underförstådd garantier, utfästelser eller stöd HELST (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER FÖR TITEL ELLER INTRÅNG, ELLER GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) MED AVSEENDE TILL TJÄNSTEN, alla varor INFORMATION ELLER tjänst som tillhandahålls genom TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET allmänhet och Titan Casino INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KOSTNADER ELLER SKADOR UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT sådana transaktioner. DET är ditt eget ansvar ATT UTVÄRDERA riktighet, fullständighet och användbarhet ALLA ÅSIKTER, RÅD, tjänster, varor och annan information VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. Titan Casino GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER ATT DEFEKTER I TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

DU FÖRSTÅR ​​vidare att Pure Nature AV INTERNET INNEHÅLLER oredigerad MATERIAL varav några är sexuellt explicita eller kan vara kränkande för DIG. DIN TILLGÅNG TILL SÅDANA MATERIAL ÄR PÅ RISK. Titan Casino har ingen kontroll över och tar inget ansvar överhuvudtaget för sådana material.

ANSVARSBEGRÄNSNING
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Titan Casino ANSVARIG FÖR (I) olycksskada, följd, ELLER INDIREKT SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, AVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION OCH LIKNANDE) FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER NÅGON INFORMATION ELLER transaktion PÅ SERVICE, eller laddas ner från TJÄNSTEN ELLER NÅGON underrättas om information eller service. ÄVEN OM Titan Casino eller dess bemyndigade företrädare HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER (II) anspråk tillskrivas fel, utelämnanden eller andra felaktigheter i tjänsten och / eller material eller information laddas ner VIA TJÄNSTEN. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG. I SÅDANA STATER, IS Titan Casino ANSVAR BEGRÄNSAD SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER.

Titan Casino gör inga som helst utfästelser om någon annan webbplats som kan nås via denna eller som kan länka till denna sida. När du går till en icke-Titan Casino webbplats, vänligen förstå att den är oberoende av Titan Casino, och att Titan Casino inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en Titan Casino webbplats inte att Titan Casino åtar sig något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser.

3. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Titan Casino, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje man tillhandahåller information till tjänsten från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av brott mot detta Avtal (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig eller någon annan person åtkomst till Tjänsten.

4. Tredje parts rättigheter.

Bestämmelserna i punkterna 2 (Användning av tjänsten) och 3 (Skadeersättning) är till förmån för Titan Casino och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och eventuella utomstående informationsleverantörer till Tjänsten. Var och en av dessa personer eller enheter skall ha rätt att hävda och upprätthålla de bestämmelser som direkt mot dig för egen räkning.

5. Term; Uppsägning.

Detta avtal kan sägas upp av endera parten utan förvarning när som helst av någon anledning. Bestämmelserna i punkterna 1 (upphovsrätt, licenser och Idea inlagor), 2 (Användning av tjänsten), 3 (Skadeersättning), 4 (tredje parts rättigheter) och 6 (Diverse) skall överleva uppsägning av detta avtal.

6. Övrigt.

Detta avtal skall alla regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Tyskland som gäller för avtal som gjorts och som ska utföras i Tyskland. Du samtycker till att alla rättsliga åtgärder eller förfarande mellan Titan Casino och du för något ändamål som rör detta avtal eller parternas skyldigheter enligt detta avtal skall föras uteslutande i en federal eller statlig behörig domstol som sitter i Tyskland. Någon grund för talan eller hävdar att du kan ha med avseende på tjänsten måste inledas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår eller sådant krav eller grund för talan är preskriberad. Titan Casino underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i detta avtal skall inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteende mellan parterna eller handelsbruk skall agera för att ändra någon bestämmelse i detta avtal.Titan Casino får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till någon part när som helst utan förvarning.

Alla rättigheter som inte uttalats här är reserverade.